Τα μεικτά Α/Κ απευθύνονται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης.

Τα μεικτά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε μετοχές (όχι πάνω από το 50%), ομόλογα, synthetic swaps, έντοκα γραμμάτια και τραπεζικές καταθέσεις.

Είναι πρόδηλο ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας έχουν σαν κύριο μέλημά τους για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου που εμπεριέχουν την διασπορά των επενδύσεών τους.

Η απόδοσή τους εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

  1. από την εξέλιξη των τιμών των επιτοκίων
  2. από την εξέλιξη των τιμών των μετοχών
  3. από το τρέχον επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς

Στα μεικτά Α/Κ συναντάμε τις ακόλουθες τρείς υποκατηγορίες:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
Επενδύουν κυρίως σε επενδυτικά προϊόντα εσωτερικού Επενδύουν κυρίως σε επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού Επενδύουν κυρίως σε επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού-εσωτερικού

Ομολογιακά Α/Κ, Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ, Μετοχικά Α/Κ, Αμοιβαία Κεφάλαια