Τα μετοχικά Α/Κ τα τελευταία δυο χρόνια αποτελούν την πιο κερδοφόρα κατηγορία των Α/Κ.

Επενδύουν αποκλειστικά σχεδόν σε μετοχές και από ότι είναι προφανές η απόδοσή τους εξαρτάται από την διακύμανση των τιμών των μετοχών που περιλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιό τους . Απευθύνονται σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό επενδυτικό ορίζοντα και κυρίως σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να δεχτούν το αυξημένο ρίσκο που εμπερικλείει αυτή η κατηγορία των αμοιβαίων καθώς συνδέονται άμεσα με την χρηματιστηριακή αγορά. Βασικό πλεονέκτημα των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων για κάποιον που ενδιαφέρεται να επενδύσει στο χώρο του χρηματιστηρίου αποτελεί το γεγονός της επαγγελματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Στα μετοχικά Α/Κ συναντάμε τις ακόλουθες τρείς υποκατηγορίες:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εσωτερικού Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εξωτερικού Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εξωτερικού-εσωτερικού

Ομολογιακά Α/Κ, Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ, Μεικτά Α/Κ, Αμοιβαία Κεφάλαια