Τα ομολογιακά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε (μακροχρόνια) ομόλογα και σε μικρότερο ποσοστό σε τραπεζικές καταθέσεις και όχι άνω του 10% σε μετοχές.

Τα ομολογιακά Α/Κ έχουνε σαν βασικό σκοπό μέσα από το ελάχιστο (μηδαμινό) ρίσκο που εμπεριέχουν την εξασφάλιση απόδοσης μεγαλύτερης των τραπεζικών επιτοκίων. Είναι προφανές ότι τα ομολογιακά Α/Κ απευθύνονται σε επενδυτές που δεν έχουνε σκοπό να ρισκάρουν τις οικονομίες τους.

Στα ομολογιακά Α/Κ διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στον παρακάτω πίνακα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
Επενδύουν κυρίως σε μακροχρόνια ομόλογα εσωτερικού Επενδύουν κυρίως σε μακροχρόνια ομόλογα εξωτερικού Επενδύουν κυρίως σε μακροχρόνια ομόλογα εξωτερικού-εσωτερικού

Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ, Μεικτά Α/Κ, Μετοχικά Α/Κ, Αμοιβαία Κεφάλαια